Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษา โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงาน ของประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

17 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
3642
TOP