Skip to main content

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2567


           
ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566   ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567   ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567   ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567   ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567    

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2566


             
ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566   ตุลาคม 2565-กรกฎาคม 2566   ตุลาคม 2565-สิงหาคม 2566   ตุลาคม 2565-กันยายน 2566        
 
ตุลาคม - ธันวาคม 2565   ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566   ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566   ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566     ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 
ตุลาคม - ธันวาคม 2565   ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566    ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566   ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566   ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566   ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2565


             
ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565   ตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565   ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565        
         
ตุลาคม - ธันวาคม 2565   ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565   ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565   ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565   ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565   ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565
 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2564


               
กรกฏาคม 2564   สิงหาคม 2564   กันยายน 2564            
         
มกราคม 2564   กุมภาพันธ์ 2564   มีนาคม 2564   เมษายน 2564   พฤษภาคม 2564   มิถุนายน 2564
 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2563


             
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563   ตุลาคม 2562 - กรกฏาคม 2563   ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563   ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563        
         
ตุลาคม - ธันวาคม 2562   ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563   ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563   ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563   ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563   ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2562


               
กรกฎาคม 2562   สิงหาคม 2562   กันยายน 2562            
         
มกราคม 2562   กุมภาพันธ์ 2562   มีนาคม 2562   เมษายน 2562   พฤษภาคม 2562   มิถุนายน 2562
 
 
 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2561


 

             
กรกรฎาคม 61   สิงหาคม 61   กันยายน 61   ตุลาคม-ธันวาคม 61        
         
มกราคม 61   กุมภาพันธ์ 61   มีนาคม 61   เมษายน 61   พฤษภาคม 61   มิถุนายน 61
 

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2560


 

             
กรกฎาคม 60   สิงหาคม 60   กันยายน 60   ตุลาคม - ธันวาคม 60        
          ปกข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน
มกราคม 60   ตุลาคม 59 - กุมภาพันธ์ 60   ตุลาคม 59 - มีนาคม 60   เมษายน 60   พฤษภาคม 60   มิถุนายน 60
 
 
 
 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2556-2559


 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมิถุนายน 2559   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมิถุนายน 2559          
มิถุนายน 59   กรกฎาคม 59   สิงหาคม 59   กันยยายน 59   ตุลาคม - พฤศจิกายน 59   ธันวาคม 59  
    ข้อมูลสำคัญเดือนกุมภาพันธ์2559     ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนเมษายน 2559   ปกข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม2559  
ธันวาคม 58   มกราคม 59   กุมภาพันธ์ 59   มีนาคม 59   เมษายน 59   พฤษภาคม 59  
           
พฤษภาคม 58   มิถุนายน 58   กรกฎาคม 58   สิงหาคม 58   กันยายน 58   ตุลาคม-พฤศจิกายน 58  
           

พฤศจิกายน 2557

 

ธันวาคม 2557

 

 

มกราคม 58

 

 

กุมภาพันธ์ 58

 

มีนาคม 58

  เมษายน 58  
ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2556   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนสิงหาคม 2556   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกันยายน 2556   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงานประจำเดือนกันยายน 2557     ข้อมอูลสำคัญประจำเดือนกันยายน2557

กรกฎาคม 2556

 

สิงหาคม 2556

 

กันยายน 2556

 

กรกฎาคม 2557

 

สิงหาคม 2557

 

กันยายน 2557

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมกราคม 2556

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมีนาคม 2556

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนเมษายน 2556

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2556

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมิถุนายน 2556

มกราคม 2556   กุมภาพันธ์ 2556   มีนาคม 2556   เมษายน 2556

 

พฤษภาคม 2556

 

มิถุนายน 2556

 

 

                 

 

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน ปี 2555


                     
ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2555   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนสิงหาคม 2555   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนกันยายน 2555   ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555        
กรกฎาคม2555   สิงหาคม 2555   กันยายน 2555   ตุลาคม - ธันวาคม 2555

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมกราคม 2555

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2555

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมีนาคม 2555

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนเมษายน 2555

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2555

 

 

ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เดือนมิถุนายน  2555

มกราคม 2555   กุมภาพันธ์ 2555   มีนาคม 2555   เมษายน 2555   พฤษภาคม 2555   มิถุนายน 2555

 

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล

15119
TOP