Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ประกาศกระทรวงแรงงาน-เรื่อง-กำหนดหลักเกณฑ์.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปสาระสำคัญพรบคุ้มครองแรงงานประมง-2562.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปคำอธิบายสรุปสาระสำคัญ-พรบ.ความปลอดภัย.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปคำอธิบายพรบ.แรงงานสัมพันธ์-2518-ปรับ-04-08-64.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปคำอธิบายพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ-พรบ.คุ้มครองผู้งานไ-1.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองเเรงงาน พ.ศ. 2541 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองเเรงงาน-2541_18086.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเเรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายพระราชบัญญัติเเรงงานทางทะเล-พ.ศ.-2558.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 07-ประกาศ-แบบบัตรประจำตัว_compressed.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ Notification.pdf ภาษาอังกฤษ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 06-คำสั่ง-547-2562.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 06-Order-of-MOL-547_2562.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 05-ประกาศกระทรวง-เรื่อง-การรายงานผลการดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 05-Notification_report.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแก่แรงงานประมง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 04-ประกาศ-สิทธิประโยชน์.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 04-Notification_benefits.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 03-ประกาศ-เปรียบเทียบ.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 03-Notification_Settlement.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจเรือประมงหรือสถานที่ประกอบกิจการของเจ้าของเรือและการมีคำสั่งเป็นหนังสือห้ามนำเรือออกทำการประมง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 02-ประกาศ-หลักเกณฑ์ตรวจเรือ.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 02-Notification_INSPECTION-OF-FISHING.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ fishing_2562.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 01-LABOUR-PROTECTION.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ labour_2541_7.pdf ภาษาไทย
34795
TOP