Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

28 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

22 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

9 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

23 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๑)

22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561

ประกาศเชิิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2560 10 มกราคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2560 10 มกราคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2560 10 มกราคม 2561
15607
TOP