Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ ประกาศ และเอกสารประกวด โคงการจ้างเหมาจัดทำระบบบูรณาการติดตามการดำเนินคดีด้านแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2561

ประกาศเชิิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กันยายน 2561 24 สิงหาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 ระบบ

6 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างทำความสะอาดห้องอาหารกระทรวงแรงงาน (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคา

21 มีนาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องอาหารกระทรวงแรงงาน (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561)

4 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ปี 2560” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑)

28 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

22 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

9 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

23 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๑)

22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561

ประกาศเชิิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561
24620
TOP