Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

28 พฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562

ประกาศประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ก.พ.63 – 31 มี.ค.63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสเชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562
13222
TOP