Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2553

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒๗ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

24 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒๗ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒๗ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ ประกาศ และเอกสารประกวด โคงการจ้างเหมาจัดทำระบบบูรณาการติดตามการดำเนินคดีด้านแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2561

ประกาศเชิิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กันยายน 2561 24 สิงหาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 ระบบ

6 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างทำความสะอาดห้องอาหารกระทรวงแรงงาน (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคา

21 มีนาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องอาหารกระทรวงแรงงาน (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561)

4 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ปี 2560” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
15606
TOP