Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563

ประกาศประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤศจิกายน 2563 2 ธันวาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษา โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงาน ของประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

17 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563
13223
TOP