Skip to main content

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒๗ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

1 มีนาคม 2562 1 มีนาคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูล แรงงานนอกระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

11 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธันวาคม 2561 12 ธันวาคม 2561

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธ.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

30 ตุลาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ธ.ค.61 – 30 ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ตุลาคม 2561 9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ธ.ค.61 – 30 ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

24 ตุลาคม 2561 9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน(ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี2562 (1ธ.ค.61-๓๐ ก.ย.62)

24 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561

ประกาศประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ม.ค.62 – 30 ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
15605
TOP