Skip to main content

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2565

แผนปฏิบัติการ

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

96
TOP