Skip to main content

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

คู่มือการปฏิบัติงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักตรวจและประเมินผล

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือสนับสนุน

กระบวนงานแรงงานของประเทศ

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

กระบวนการบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุน งปม.2557
คู่มือกระบวนการบริหารแรงงาน งปม57
คู่มือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ งปม57
คู่มือกระบวนการบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน งปม57

 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2232 1364

 

9477
TOP