Skip to main content

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คู่มือสนับสนุน
กระบวนงานแรงงานของประเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กระบวนการบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุน งปม.2557 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557
คู่มือกระบวนการบริหารแรงงาน งปม57 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า "กระบวนการบริหารแรงงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ งปม57 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า "กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คู่มือกระบวนการบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน งปม57 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า "กระบวนการบริหารความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านแรงงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

 คู่มืองานสารบรรณ

 คู่มือการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เป็นตัวเงิน

 คู่มือการรับรองเอกสารเพื่อขอนำผู้ฝึกงานไทยเข้ามาฝึกในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการฯในระบบ JITCO

 คู่มือการบังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 คู่มือการให้บริการห้องสมุด

 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2232 1364

 

758
TOP