Skip to main content

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

---------------------------------

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)
รอบที่ ๒ Monitoying and Evaluation

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)
รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบที่ ๑ ( Semi-Annual Report : SeAR)
รอบที่ ๒ ( Annual Inspection Repot : AIR) 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบที่ ๑ (Semi-Annual Report : SeAR)
รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report : AIR)
   
มิติคุณภาพการให้บริการ 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มิติคุณภาพการให้บริการ 

 

ที่มา : กลุ่มงานตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน

6636
TOP