Skip to main content

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2567 ล่าสุด

       
  ไตรมาส 1/2567      

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2566

ปี 2566 ไตรมาส 1/2566 ไตรมาส 2/2566 ไตรมาส 3/2566 ไตรมาส 4/2566

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2565  

ปี 2565 ไตรมาส 4/2565
ปี 2565   ไตรมาส 4/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 1/2565

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2564  

ปี 2564 ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 1/2564

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 

ปี 2563       ไตรมาส4/2563 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 2/2563

ไตรมาส 1/2563

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2562 

ปี 2562 ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 3/2562

ไตรมาส 2/2562

ไตรมาส 1/2562 

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561 

 

       
ไตรมาส 4/2561  ไตรมาส 3/2561 

ไตรมาส 2/2561 

ไตรมาส 1/2561

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2560

 

         
ปี 2560 ไตรมาส 4/2560  ไตรมาส 3/2560 

ไตรมาส 2/2560 

ไตรมาส 1/2560

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2559

 

มกราคม - ธันวาคม 2559  สถานการณ์ไตรมาส 4/2559  สถานการณ์ไตรมาส 3/2559  รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2559  สถานการณ์และการเตือนภัยไตรมาส1/2559 
ปี 2559 ไตรมาส 4/2559

 ไตรมาส 3/2559

ไตรมาส 2/2559

ไตรมาส 1/2559

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2558

 

     
ปี 2558

ไตรมาส 4/2558 

ไตรมาส 3/2558

 ไตรมาส 2/2558  ไตรมาส 1/2558

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2557

 

ปี2557  ไตรมาส 4/2557  รายงานสถานการณ์ไตรมาส3-2557  รายงานสถานการณ์ไตรมาส2-2557   
 ปี 2557 

ไตรมาส 4/2557 

 ไตรมาส 3/2557

 ไตรมาส 2/2557 ไตรมาส 1/2557 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี2556 รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส4 ปี2556  สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส3-2556  ปกสถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556  ปกสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี2556 
 ปี 2556   

ไตรมาส 4/2556  

ไตรมาส 3/2556 

 ไตรมาส 2/2556 ไตรมาส 1/2556

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555

 

หน้าปกสถานการณ์ด้านแรงงาน  ปกสถานการณ์แรงงานไตรมาส4 ปี 2556     
ปี 2555 ไตรมาส 4/2555

ไตรมาส 3/2555

ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2555

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2554

 

         
ปี 2554

ไตรมาส 4/2554

ไตรมาส 3 /2554  ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 1/2554

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2553

 

         
ปี 2553 ไตรมาส 4/2553  ไตรมาส 3/2553 ไตรมาส 2/2553 ไตรมาส 1/2553

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2552

 

         
ปี 2552 ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2551

 

         
ปี 2551 ไตรมาส 4/2551 ไตรมาส 3/2551 ไตรมาส 2/2551 ไตรมาส 1/2551

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2550

 

         
 ปี 2550

ไตรมาส 4/2550

ไตรมาส 3/2550  ไตรมาส 2/2550 ไตรมาส 1/2550

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2549

 

         
 ปี 2549 ไตรมาส 4/2549 ไตรมาส 3/2549  ไตรมาส 2/2549 ไตรมาส 1/2549

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2548

 

         
ไตรมาส 4/2548 สถานการณ์แรงงาน  ปี 2548      
25839
TOP