Skip to main content

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล (รอบปี)

รายงานความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล

21885
TOP