Skip to main content

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รายงานความก้าวหน้าเรื่องกลไกลประชารัฐ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล (รอบปี)

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล

3514
TOP